Stt

Họ tên

Chức vụ

Email

Công việc phụ trách

1

Nguyễn Thanh Nguyên

Phó phòng - phụ trách phòng

nguyennt@hufi.edu.vn

Điều hành chung các hoạt động của phòng Đào tạo

2

Mai Hồng Công

Phó phòng

congmh@hufi.edu.vn

Điều hành chung các hoạt động của phòng Đào tạo

3

Nguyễn Công Trứ

Chuyên viên

trunc@hufi.edu.v

Tổ chức đăng ký học phần, xếp thời khoá biểu.

Tổ chức công tác hướng dẫn đăng ký học phần hàng năm.

Điều phối phòng học, giảng đường.

Học vụ: rút học phần, hủy học phần, đăng ký học bổ sung, mở lớp mới.

4

Trần Thị Thu Thúy

Chuyên viên

thuyttt@hufi.edu.vn

Quản lý bảng điểm gốc.

Quản lý hình thức đánh giá các học phần đã được phê duyệt.

Tổng hợp điểm xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp.

Xét học vụ: buộc thôi học, cảnh báo học vụ.

5

Lương Thị Mai Nhân

Chuyên viên

nhanltm@hufi.edu.vn

Xử lý học vụ: tạm dừng, thôi học, học lúc hai chương trình, chuyển chương trình đào tạo, …

Quản lý hệ đào tạo liên thông: thời khóa biểu, lịch thi,…

Điều phối phòng học, giảng đường.

Hỗ trợ đăng ký học phần, xếp thời khoá biểu.

6

Trần Thị Xinh

Chuyên viên

xinhtt@hufi.edu.vn

Tổ chức đăng ký học phần, xếp thời khoá biểu.

Tổ chức công tác hướng dẫn đăng ký học phần hàng năm.

Điều phối phòng học, giảng đường.

Học vụ: rút học phần, hủy học phần, đăng ký học bổ sung, mở lớp mới.

Cấp bảng điểm học tập.

7

Ngô Thị Hiền

Chuyên viên

hiennt@hufi.edu.vn

Xếp lịch thi các hệ chính quy.

Tổ chức công tác hướng dẫn đăng ký học phần hàng năm.

Điều phối phòng học, giảng đường.

Hỗ trợ đăng ký học phần, xếp thời khoá biểu.

8

Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

tuanta@hufi.edu.vn

Quản lý công tác đào tạo ngắn hạn.

Tổ chức in, cấp phát VBCC các loại.

Đối chiếu, xác nhận VBCC đã cấp.

9

Trần Đức Nghĩa

Chuyên viên

nghiatd@hufi.edu.vn

Tổ chức đăng ký học phần, xếp thời khoá biểu.

Tổ chức công tác hướng dẫn đăng ký học phần hàng năm.

Điều phối phòng học, giảng đường.

Học vụ: rút học phần, hủy học phần, đăng ký học bổ sung, mở lớp mới.

10

Trần Đăng Hùng

Chuyên viên

dungtd@hufi.edu.vn

Công tác mở ngành, nghề mới.

Công tác phát triển tài liệu dạy học.