Stt Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ và chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin Tải về
1 Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tải về
2 Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học và cao đẳng chính quy của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tải về
3 Quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tải về