Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Khoa học chế biến món ăn (mã ngành 7720498) Khóa: 2018, 2019 Khóa: 2020
2 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực (mã ngành 7720499) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành 7810103) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020
4 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (mã ngành 7810202) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020
5 Quản trị khách sạn (mã ngành 7810201)   Khóa: 2020