Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Công nghệ chế tạo máy (mã ngành 7510202) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020  
2 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (mã ngành 7510203) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020  
3 Kỹ thuật nhiệt ( mã ngành 7520115)     Khóa 2021