Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Công nghệ kỹ thuật hóa học (mã ngành 7510401) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020  
2 Công nghệ vật liệu (mã ngành 7510402) Khóa: 2017, 2018, 2019    
3 Kỹ thuật Hóa phân tích ( mã ngành 7520311)     Khóa 2021