Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Quản trị kinh doanh (mã ngành 7340101) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020  
2 Kinh doanh quốc tế (mã ngành 7340120) Khóa: 2019 Khóa: 2020  
3 Marketing ( mã ngành 7340115)     Khóa 2021