Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Ngôn ngữ Anh (mã ngành 7220201) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020
2 Ngôn ngữ Trung Quốc (mã ngành 7220204)   Khóa: 2020