Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Kế toán (mã ngành 7340301) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020
2 Tài chính - Ngân hàng (mã ngành 7340201) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020