HƯỚNG DẪN HỌC VỤ

Stt Nội dung File đính kèm
1 Đăng ký học phần - Đăng ký học lại - Rút học phần Đăng ký học phần
2 Thi kết thúc học phần - Vắng thi có lý do - Thời gian công bố điểm thi - Phúc khảo - Đăng ký trả điểm hoãn thi có lý do Thi kết thúc học phần
3 Kết quả học tập ( Thang điểm đánh giá, Hủy điểm cải thiện thấp, Xét môn tương đương/thay thế, Xét chuyển điểm/miễn giảm môn học) - Tốt nghiệp ( Chuẩn đầu ra, Đăng ký xét tốt nghiệp, Xếp hạng tốt nghiệp) Kết quả học tập - Tốt nghiệp
4 Tạm dừng học tập - Đăng ký học lại sau thời gian tạm dừng - Thôi học - Chuyển ngành Học vụ