Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (mã ngành 7510301) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020  
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (mã ngành 7510303) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020  
3 Quản lý năng lượng (mã ngành 7510602)     Khóa 2021