Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Công  nghệ dệt, may (mã ngành 7540204) Khóa: 2017 Khóa: 2018, 2019 Khóa: 2020  
2 Kinh doanh thời trang và dệt may ( mã ngành 7340123)       Khóa 2021