Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Công nghệ thông tin (mã ngành 7480201) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020
2 An toàn thông tin (mã ngành 7480202) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020