Stt Văn bản Tải về
1 Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ Tải về
2

Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Tải về
3 Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tải về
4 Quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tải về