Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Công nghệ thực phẩm (mã ngành 7540101) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020  
2 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (mã ngành 7540106) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020  
3 Quản trị kinh doanh thực phẩm ( mã ngành 7340129)     Khóa 2021