Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Công nghệ kỹ thuật môi trường (mã ngành 7510406) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020
2 Quản lý tài nguyên và môi trường (mã ngành 7850101) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020