Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Công nghệ chế biến thủy sản (mã ngành 7540105) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020