Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đại học chính quy

1 Công nghệ sinh học (mã ngành 7420201) Khóa: 2017, 2018, 2019 Khóa: 2020